Skip the navigation
Hem>INTEGRITETSMEDDELANDE

INTEGRITETSPOLICY

Vi är tacksamma över att du har visat intresse för vårt företag och för våra produkter och vi strävar efter att förbättra din kundupplevelse i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Nedan hittar du vår integritetspolicy som förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Nedanstående integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) tillhandahålls av KitchenAid Europa Inc. KitchenAid Europa Inc är ett bolag underordnat lagarna i delstaten Delaware i USA, som agerar genom sitt dotterbolag med huvudkontor registrerat på Nijverheidslaan 3 - box 5 1853 Strombeek Bever, Belgien och som är en del av Whirlpool-koncernen (”KitchenAid”, ”vi” eller ”oss”). KitchenAid Europa Inc agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn gäller för användare av denna webbplats (”Webbplatsen”), appar samt andra personer som interagerar med oss via andra kanaler (”Användare”, ”du” eller ”din”).

Integritetspolicyn innehåller den viktigaste informationen om de metoder som används för att samla in och behandla Användares personuppgifter, i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) nr 2016/679) och/eller andra tillämpliga lokala lagar och förordningar (inklusive Storbritanniens GDPR) (”GDPR”).

För eventuella förtydliganden eller förfrågningar om Integritetspolicyn och den personuppgiftsbehandling som utförs av KitchenAid kan du:

 • kontakta oss via vårt kontaktformulär eller per post till KitchenAids adress enligt ovan;
 • kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till data_protection_emea@whirlpool.com, eller per post till KitchenAids adressen ovan, med angivande av referensen ”för dataskyddskontorets kännedom”.

Med ”Whirlpool Group” avses Whirlpool Corporation, ett företag i Delaware, som har sitt globala huvudkontor på 2000 M-63, Benton Harbor, MI 49022, samt dess dotterbolag från tid till annan.


INFORMATION SOM SAMLAS IN AV OSS

Vi samlar in personuppgifter som du har delat med oss, uppgifter som vi har samlat in när vi genomförde försäljnings- och tjänstetransaktioner med dig, uppgifter som samlats in av våra callcenters, uppgifter om din aktivitet på webbplatsen eller i appen och uppgifter som tillhandahålls eller samlas in via andra källor. 

Vi samlar inte in särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig (t.ex. hälso- eller rättslig information).

Klicka här för mer information.


HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, inklusive men inte begränsat till att kontakta dig vid säkerhetsproblem som rör din hushållsapparat, så att du kan använda vår webbplats och/eller app, besvara förfrågningar och interagera med våra tjänster, inklusive de som tillhandahålls via våra callcenters.

Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring till dig, däribland erbjudanden och rabatter från oss och våra betrodda samarbetspartners. Om du ger ditt samtycke till det kan vi också profilera dina preferenser och intressen för att skicka personlig marknadsföring till dig.

Vi kan spela in dina telefonsamtal till vårt callcenter. Beroende på vilket land du ringer från kommer du ombes att lämna ditt samtycke eller informeras om att ditt samtal spelas in för att upprätthålla vårt berättigade intresse. 

Klicka här för mer information.


RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Vi behandlar bara dina personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, såsom:

- fullgörande av avtal;

- fullgörande av rättsliga förpliktelser;

- intresseavvägning; eller

- samtycke.

Klicka här för mer information.


HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA UPPGIFTER

Vi behandlar inte dina personuppgifter under en längre period än vad som är absolut nödvändig för att uppnå de syften som anges i denna integritetspolicy.

Klicka här för mer information.


ÅGÄRDER FÖR ATT SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER

Säkerheten för dina uppgifter är en prioritet för oss. Vi har därför vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande eller ändring.

Klicka här för mer information.


MED VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer, företag inom Whirlpool-koncernen, myndigheter och samarbetspartners.


Klicka här för mer information.


ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR STORBRITANNIEN/EES

Dina personuppgifter kan överföras till mottagare utanför Storbritannien eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi tillser i sådana fall att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt de krav som uppställs av GDPR.

Klicka här för mer information.


DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning och invändning mot att dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt till dataportabilitet och en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Klicka här för mer information.


KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär eller genom att skicka ett brev med post till den KitchenAid-adress som anges ovan.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till data_protection_emea@whirlpool.com eller via post till vår adress ovan med angivande av referensen ”för dataskyddskontorets kännedom”.

1. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Baserat på vilken typ av interaktion du har med oss, behandlar KitchenAid följande kategorier av personuppgifter:

1. Personuppgifter som du själv tillhandahåller direkt till oss

KitchenAid behandlar dina personuppgifter som samlas in eller tillhandahålls direkt av dig via olika kanaler och vid olika tillfällen, samt från olika källor. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är:

 1. personuppgifter som tillhandahålls i samband med att du skapar ett konto på webbplatsen och/eller i appen, för att köpa en KitchenAid-produkt eller KitchenAid-tjänst via webbplatsen, för att registrera den köpta produkten, för att skicka en förfrågan om information, hjälp eller tjänster relaterade till köpet (såsom namn, efternamn, bostadsadress, e-postadress, födelsedatum, telefonnummer, apparater köpta av dig, tjänster begärda av dig); 
 2. personuppgifter som lämnas under telefonsamtal till våra callcenter (inklusive samtalsdatum och -tider, kontaktinformation för uppringare och information om din beställning), 
 3. personuppgifter som du har lämnat till oss eller tredje parter när du registrerar dig för marknadsföringskommunikation (i elektronisk eller icke-elektronisk form, såsom nyhetsbrev) eller kampanjer, prisdragningar eller tävlingar;
 4. personuppgifter som finns i bilder, ljud och/eller video som du skickar in eller tillåter att appen registrerar;
 5. personuppgifter som tillhandahålls av andra parters produkter eller tjänster som du ansluter via appen. 

Därutöver samlar KitchenAid in uppgifter om de apparater du köper och/eller de tjänster du beställer, inklusive förfrågningar om garantitjänster.

Vi kan få dina personuppgifter från tredje part, såsom försäkrings- och distributionsföretag. 

2. Personuppgifter som samlas in via webbplatsen och apparna

Webbplatsen och apparna samlar in dina personuppgifter av olika skäl, inklusive tekniska och funktionella ändamål. Exempel på sådan information som kan samlas in är (i) din dators IP-adress och domännamn; (ii) vilken typ av webbläsare och operativsystem som används; (iii) den fysiska platsen för din enhet (baserat på information från satelliter, mobiltelefontorn och WiFi-signaler); och (iv) annan information om din online-session, såsom Uniform Resource Identifier (URI)-adresser för begärda resurser, tidpunkten för begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som mottogs som svar, den numeriska koden relaterad till statusen för det svar som mottagits från servern och andra parametrar relaterade till det operativsystem som används av användarens enhet. Vi kan även spåra och samla in uppgifter om användning av appen, till exempel datum och tid då appen har åtkomst till våra servrar eller vilken information som har laddats ner till appen.

De uppgifter som samlas in via webbplatsen och appen används också i syfte att samla in anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och appen samt för att kontrollera att de fungerar korrekt och lagras i enlighet med våra krav på informationslagring. För vissa aktiviteter, såsom eftermarknadstjänster eller kontroll- och/eller prestationsmätningsaktiviteter, kan dock personuppgifter behandlas.

Dessa uppgifter kan också användas för att fastställa ansvar i händelse av databrott som begås mot webbplatsen och/eller appen.

På vår webbplats kan vi samla in information som inte utgör personuppgifter (till exempel för att kontrollera att webbplatsen fungerar korrekt och för att producera anonym statistik om användningen av densamma) såväl som information som innehåller användarens personuppgifter, genom användning av olika typer av cookies eller annan spårningsteknik (till exempel pixlar och webbfyrar), efter att du har gett ditt samtycke till installationen av sådan teknik (om samtycke krävs). Ytterligare information om de cookies vi installerar via webbplatsen finns i vårt Cookiemeddelande. Om den information som samlas in via cookies är personuppgifter kommer även denna Integritetspolicy, utöver det ovannämnda cookiemeddelandet, att gälla: se relevanta avsnitt.

2. ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

I förekommande fall kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi har samlat in eller som har lämnats till oss för följande ändamål:

ÄNDAMÅL

RÄTTSLIG GRUND

LAGRINGSPERIOD

a) För att möjliggöra för dig att skapa ett konto på webbplatsen eller i appen (även genom tredjepartsautentisering som Meta eller Google) samt hantera detta konto och skicka kommunikation som fungerar för dess användning till dig

Fullgörande av ett avtal som användaren är part i eller av åtgärder före avtalet som utförts på begäran av användaren - artikel 6 (1) (b) i GDPR.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Om du inte lämnar dina personuppgifter kommer det inte att vara möjligt att registrera ditt konto.

Tills ditt konto har raderats.

b) För att göra det möjligt för dig att registrera produkterna (inklusive de som du kan ha köpt på webbplatsen), även för att vi ska kunna meddela dig om eventuella säkerhetsproblem som rör den registrerade produkten.

Fullgörande av ett avtal som användaren är part i eller av åtgärder före avtalet som utförts på begäran av användaren - artikel 6 (1) (b) i GDPR.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Om du inte lämnar dina personuppgifter kommer du inte möjlighet att registrera den produkt du köpt.

Under garantitiden och i enlighet med tillämplig lagstiftning.
c) För att slutföra köpet av en produkt på webbplatsen samt förse dig med relaterade tjänster enligt avtalet, inklusive kundservice, efterförsäljningstjänster (t.ex. hemleverans, installation, borttagning, inköp av reservdelar, reparation, byte etc.).

Fullgörande av ett avtal som användaren är part i eller av åtgärder före avtalet som utfördes på begäran av användaren - artikel 6 (1) (b) i GDPR.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kommer det inte att vara möjligt för dig att köpa produkten eller få tillgång till den begärda tjänsten.

Under avtalets giltighetstid och därefter enligt vad som tillåts enligt tillämplig lagstiftning.

d) För att hantera och besvara informationsförfrågningar kopplade till våra produkter och tjänster som du skickar via de kanaler som tillhandahålls av KitchenAid, inklusive vår interaktiva chattjänst.

Fullgörandet av ett avtal som användaren är part i eller av åtgärder före avtalet som utfördes på begäran av användaren - artikel 6 (1) (b) i GDPR.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Om du inte lämnar dina personuppgifter kommer det inte att vara möjligt för oss att svara på din begäran.

För den tid som krävs för att uppfylla begäran. 

e) För att skicka marknadsföringsmeddelanden (i elektronisk form) till dig om våra produkter och tjänster, även de som du har köpt eller registrerat dig för, genom e-post, SMS, push-notiser och banners på Metas sociala medieplattformar och Google-plattformar. När vi marknadsför via dessa plattformar ger vi dig också möjlighet att avanmäla dig (och därmed sluta ta emot våra marknadsföringsmeddelanden). Dessutom kan vi genomföra marknadsundersökningar.

 • Samtycke – artikel 6(1)(a) i GDPR. Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt för detta ändamål. Om du inte ger ditt samtycke kommer det inte att ha några konsekvenser för dig. Om du däremot har gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla det genom att använda knappen längst ner i varje marknadsföringskommunikation som du får. 
 • Om du ger ditt samtycke via våra tyska kanaler använder vi proceduren ”dubbel opt-in” för marknadsföring. Detta innebär att vi kommer att skicka en begäran till dig för att bekräfta din avsikt att ta emot marknadsföring efter att du har samtyckt till att ta emot marknadsföring. 
 • Om marknadsföringskommunikation skickas till din e-postadress, som du tillhandahöll i samband med inköp av en produkt eller en tjänst från KitchenAid, och sådan kommunikation avser produkter som liknar dem som du köpt, är den rättsliga grunden intresseavvägning - Art. 6(1)(f) GDPR och artikel 13(2) i direktiv 2002/58/EG.
  Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fortsätta att erbjuda liknande produkter och tjänster, vilket är ett berättigat intresse för oss. Du kan när som helst invända mot denna behandling genom att använda knappen längst ner i varje marknadsföringskommunikation som du får.

Vid intresseavvägning som rättslig grund: tills du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.

Vid samtycke som rättslig grund: tills du drar tillbaka ditt samtycke (såvida det inte går ut tidigare i enlighet med lokala föreskrifter). f) För att samla in och analysera din historik och dina intressen som konsument (inklusive gjorda köp, registrerade produkter, reparationshistorik, klagomål, recensionspoäng, deltagande i lojalitetsprogram, interaktioner med våra annonser, inklusive de som skickas via e-post, intressen, demografiska data, preferenser som visas i vårt preferenscenter) och/eller för att använda Metas eller Googles plattformar för sociala medier för att övervaka dina egenskaper, beteenden och intressen som visas där (t.ex. sidbesökare, ålder, kön, huvudort, intressen, avsikt att köpa) och skapa målgrupper på vår interna plattform samt på Meta Ireland Limiteds och Googles sociala medieplattformar. Vi kan sedan skicka eller visa personlig marknadsföringskommunikation till dig (eller utesluta dig från att få sådan kommunikation) dig, baserat på denna information. För att göra detta kan vi också kombinera personuppgifter som vi har samlat in med personuppgifter som har samlats in via spårningsteknik (om du har lämnat ditt samtycke – se nedan för mer information).

 • Samtycke – artikel 6(1)(a) i GDPR. Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt för detta ändamål. Om du inte ger ditt samtycke kommer det inte att ha några konsekvenser för dig. Om du däremot har gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla det genom att använda knappen längst ner i varje marknadsföringskommunikation som du får.

Vid samtycke som rättslig grund: tills du drar tillbaka ditt samtycke (såvida det inte går ut tidigare i enlighet med lokala föreskrifter).

Personuppgifter som används för detta ändamål lagras under den tid som krävs för att uppfylla ändamålen 

g) För att genomföra analyser över system där vi lagrar dina personuppgifter för att berika, förbättra eller få ytterligare insikt i sådana uppgifter och datauppsättningar. Detta syfte inkluderar aktiviteter såsom utveckling och förbättring av våra applikationer, produkter och/eller tjänster och analys av dem för att hjälpa oss att bättre förstå våra kunder för att kunna erbjuda dem de mest relevanta kommunikationerna, tjänsterna och upplevelserna. Därutöver kan vi kombinera dessa uppgifter med uppgifter som samlas in genom spårningstekniker.


De personuppgifter vi använder för detta ändamål inkluderar:


 • produkter du köpt eller registrerat (tidpunkt för köp eller registrering, produktmodell, inköpspris, inköpsplats eller registrering (t.ex. från en återförsäljare eller en e-handelsplattform)
 • garantier eller reservdelar som du har köpt
 • historik av reparation i förhållande till dina produkter eller reservdelar
 • eventuella klagomål gällande dina produkter eller reservdelar
 • poäng kopplat till recensioner du har lämnat 
 • deltagande i lojalitetsprogram, 
 • interaktioner med våra kommunikationsvägar 
 • leverans och installationer som du har fått från oss.

Intresseavvägning för KitchenAid eller en tredje part– artikel 6(1)(f) i GDPR, för att optimera och förbättra våra produkter och fortsätta att marknadsföra dem på ett effektivt sätt.


Till dess att det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in inte längre existerar och sådana uppgifter raderas i enlighet med de lagringsperioder som anges i detta avsnitt 2. 

h) För att att skicka enkäter om kundnöjdhet till dig via e-post eller SMS och utvärdera hur nöjd du är med produkterna du har köpt eller de tjänster du har använt, för att förbättra de produkter och tjänster som erbjuds till dig (inklusive av KitchenAid-leverantörer). Enkäterna kommer att vara anonyma bortsett från de enkäter som rör leverans- och installationstjänster eller feedback på din kundtjänstupplevelse. Där kommer du att bli ombedd att lämna vissa uppgifter (t.ex. att du kontaktade oss via vår kundtjänst, beställningsnummer, leverantör och produktlinje) som är nödvändiga för att bedöma kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av KitchenAid-leverantörer med hänvisning till specifika tjänster, produkter/produktlinjer.

Intresseavvägning för KitchenAid eller en tredje part – artikel 6(1)(f) i GDPR för att fortsätta att förbättra våra produkter och marknadsföra dem på ett effektivt sätt.


Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Du kan när som helst invända mot den behandling som utförs för detta ändamål.Tills frågeformuläret har skickats till dig eller tills utvärderingen av kvaliteten på den tjänst som tillhandahålls av leverantörerna har genomförts, beroende på vilket som inträffar senare. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter kommer behandlingen att avslutas omedelbart.

i) När du begär det kommer vi att informera dig via e-post när en produkt på webbplatsen är tillbaka i lager, när priset på en produkt sjunker eller skicka dig en jämförelsetabell mellan de produkter du har valt.

Samtycke – artikel 6 (1) (a) i GDPR.

Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt för detta ändamål. Om du inte tillhandahåller dina uppgifter kommer vi inte att kunna uppfylla begäran. 

När begäran har behandlats.

j) För att du ska kunna delta i kampanjer, prisdragningar och tävlingar som anordnas av KitchenAid eller av tredje parter på KitchenAids vägnar.

Beroende på kampanjen eller tävlingen kan den rättsliga grunden vara fullgörande av ett avtal som användaren är part i eller åtgärder som på begäran av användaren vidtagits dessförinnan - Art. 6 (1) (b) GDPR - eller samtycke - Art. 6 (1)(a) GDPR.

Vid samtycke som rättslig grund är tillhandahållandet av personuppgifter nödvändigt för detta ändamål. Om du inte ger ditt samtycke kommer det inte att ha några konsekvenser för dig.

Under den tid som kampanjen eller tävlingens äger rum.

k) Spela in och lyssna på de telefonsamtal du ringde till konsumentsamtalscentret, för intern utbildning, dokumentation och kvalitetskontroll/garantiändamål för den tillhandahållna tjänsten.

Beroende på land kan den rättsliga grunden vara samtycke – artikel 6 (1)(a) i GDPR eller vid en intresseavvägning för KitchenAids eller tredje part – artikel 6(1)(f) i GDPR där det berättigade intresset är att förbättra vår dokumentation, utbildning, kvalitet/försäkringskontroll och säkerställa korrekt hantering av klagomål och anspråk.

Vid samtycke som rättslig grund är tillhandahållandet av personuppgifter frivilligt för detta ändamål. Om du inte ger ditt samtycke kommer det inte att ha några konsekvenser för dig.

Fram till dess att utvärderingen av tjänstens kvalitet genomförts. 

l) Visa dina tidigare inköp (inklusive relaterad inköpsinformation) som besökare på vår webbplats i ditt personliga konto (om du har skapat ett).

Samtycke – artikel 6(1)(a) i GDPR.

Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt för detta ändamål. Om du inte ger ditt samtycke kommer det inte att ha några konsekvenser för dig.

Tills du raderar ditt konto.

m) Erbjuda möjligheten att köpa garantiförlängningar för dina produkter (via telefon eller på webbplatsen) om de inte längre täcks av garantin eller endast omfattas av den lagliga garantin.

Intresseavvägning för KitchenAid eller tredje parters berättigade intresse – artikel 6(1)(f) i GDPR där det berättigade intresset är att erbjuda konsumenterna en omfattande upplevelse av konsumenttjänster.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Du kan när som helst invända mot den behandling som utförs för detta ändamål.

Dina uppgifter kommer inte att lagras om garantin inte har köpts.

n) Tillhandahålla utökad garantiservice som du har köpt, vilket inkluderar fullständig teknisk kontroll, relaterade telefonsupporttjänster, verifiering av täckningsperioden för den inköpta produkten samt reparation och byte av produkten.

Fullgörande av ett avtal som användaren är part i eller av åtgärder som på begäran av användaren vidtagits dessförinnan - artikel 6 (1) (b) i GDPR.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan vi inte tillhandahålla dig garantiförlängningstjänster.

Under garantins giltighetstid och därefter enligt lag.

o) För att använda spårningsteknik, analysera trafiken på webbplatsen och generera aggregerad och anonym statistik. Vi kan även genomföra analyser av system där vi lagrar dina personuppgifter för att berika, förbättra och få ytterligare insikter i sådana uppgifter och datauppsättningar.


Detta ändamål inkluderar behandling för att stödja utvecklingen och förbättringen av våra applikationer, produkter och tjänster samt för att bättre förstå våra kunder och kunna erbjuda dem de mest relevanta kommunikationerna, tjänsterna och upplevelserna. För att uppnå detta syfte kan vi kombinera dina personuppgifter med andra uppgifter som vi har samlat in från dig, inklusive information om vår kommunikation med dig (såsom e-post/öppning av sms, klick och avregistreringar).

Samtycke till att installera spårningstekniken (se Cookiemeddelande).

Det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter för detta ändamål. Om du inte ger ditt samtycke kommer det inte att ha några konsekvenser för dig.

Vi behåller dina personuppgifter tills de har anonymiserats, vilket vanligtvis sker direkt efter insamling eller när ditt samtycke återkallas.

p) Genom spårningsteknik för att analysera ditt beteende på vår webbplats, dina preferenser, intressen, köphistorik, surfupplevelser och interaktioner med våra annonser (inklusive de som skickas via e-post) för att skapa målgrupper och/eller anpassa marknadsföringskommunikation som visas för dig eller som visas för personer med liknande intressen/karaktärsdrag som dig (inklusive på tredje parts webbplatser, såsom på Meta-plattformar eller när du använder Google-tjänster), samt att förstå och förbättra effektiviteten i vår marknadsföringsstrategi. För att göra det kan vi även använda oss av de uppgifter som samlas in av Meta eller Google när du besöker deras plattformar för att visa dig riktad reklam. När vi gör detta kommer sådan inriktning och visning av relevant marknadsföringskommunikation att hanteras helt av Meta eller Google baserat på cookies som används på deras plattformar. 

Vi kan också kombinera uppgifter som samlas in via spårningsteknik med personuppgifter som vi samlat in (till exempel när du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation, köper eller registrerar en produkt på webbplatsen eller när du loggar in eller besöker Facebook eller använder Googles tjänster, t.ex. e-postmeddelanden).

Vi kan till exempel använda den pixel som tillhandahålls av Facebook för att förstå dina potentiella shoppingintressen som visas på webbplatsen. Vi kan även använda cookies för att verifiera de produkter du har kvar i din kundvagn och skicka marknadsföringskommunikation avseende dessa produkter till dig.

Samtycke, enligt vad som krävs för att installera spårningstekniken (se Cookiemeddelande). Det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter för detta ändamål. Om du inte ger ditt samtycke kommer det inte att ha några konsekvenser för dig. 

Tills du återkallar ditt samtycke.

q) Om du har omdirigerats till webbplatsen genom att klicka på en annons för KitchenAid-produkter som visas på en tredje parts webbplats (associerad utgivare), med hjälp av spårningsteknik utvärdera om källwebbplatsen tillhör en av Awin AG:s eller liknande företags associerade utgivare och om du har slutfört köpet (känd som associerad-marknadsföring).

Samtycke, enligt vad som krävs för att installera spårningstekniken (se Cookiemeddelande)

Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt för detta ändamål. Om du inte ger ditt samtycke kommer det inte att ha några konsekvenser för dig. Om du har gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla det.

Fram till att den associerade marknadsföringstransaktionen är avslutad eller tills samtycket återkallas.

r) Utföra verksamhet som är nödvändig för företagsöverlåtelser, såsom företagsförvärv, sammanslagningar, delningar och andra omvandlingar samt genomförande av sådana transaktioner. 

Intresseavvägning för KitchenAid, Whirlpool Group eller tredje parter där det berättigade intresset är att utveckla och hantera vår verksamhet – artikel 6(1)(f) i GDPR.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Du kan när som helst invända mot den behandling som utförs för detta ändamål.

Tills den extraordinära transaktionen har slutförts.

s) Förhindra bedrägerier och fastställa ansvar för cyberbrott.

Intresseavvägning för KitchenAid eller tredje parter– artikel 6 (1) (f) i GDPR där det berättigade intresset är att förhindra bedrägerier mot företaget från konsumenter, användare och/eller tredje parter och för att hantera nätverks- och informationssäkerhet.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Du kan när som helst invända mot den behandling som utförs för detta ändamål.

Till dess preskriptionstiden löpt ut.

t) Tillvarata KitchenAids rättigheter, både i och utanför domstol.

Intresseavvägning för KitchenAid eller tredje part – artikel 6 (1) (f) i GDPR där det berättigade intresset är att genomdriva civilrättsliga anspråk eller för att försvara sig mot sådana och andra anspråk.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Du kan när som helst invända mot den behandling som utförs för detta ändamål.

Under hela förfarandet och i enlighet med tillämplig lag.

u) Uppfylla KitchenAids juridiska skyldigheter och svara på förfrågningar från myndigheter.

Fullgörande av en rättslig förpliktelse som KitchenAid omfattas av – artikel 6(1)(c) i GDPR.

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för detta ändamål. Att avstå från att lämna ut dina personuppgifter till oss kommer inte att medföra några negativa konsekvenser för dig.

För den period som föreskrivs i lag eller krävs av myndigheten.

3. RUTINER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Dina personuppgifter behandlas med stöd av informationsteknik och/eller genom fysisk hantering. Behandlingen skyddas av säkerhetsåtgärder som är lämpliga för att säkerställa personuppgifternas sekretess och säkerhet. Mer specifikt vidtar KitchenAid lämpliga administrativa, tekniska, personliga och fysiska åtgärder som är utformade för att skydda personuppgifter mot förlust, stöld samt obehörig användning, utlämnande eller ändring.

4. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att behandlas av KitchenAids anställda, som har utbildats och auktoriserats att behandla personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

Dina personuppgifter kan också komma att delas med följande mottagare (observera att inte alla listade tredje parter kommer att få dina uppgifter):

 1. Företag, som agerar som självständiga personuppgiftsansvariga, inom Whirlpool-koncernen i Storbritannien, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och företag utanför Storbritannien eller EES;
 2. tjänsteleverantörer i Storbritannien eller EES och utanför Storbritannien eller EES, såsom, IT-tjänsteleverantörer (t.ex. e-post- och molnleverantörer) och systemhanterings- och IT-underhållspersonal, distributörer av våra produkter, leverantörer av logistik- och leveranstjänster för våra produkter, leverantörer av teknisk support, reparation och underhåll för våra produkter, callcenteroperatörer och kundtjänstleverantörer, byråer och leverantörer av tjänster för digital marknadsföring och reklam för våra produkter (till exempel Meta Platforms Ireland Limited), recensioner-och betygsleverantörer, leverantörer av cookies, spårningstekniker och webb-/e-postanalystjänster (till exempel Google Analytics som erbjuds av Google LLC.).Dessa leverantörer agerar som våra personuppgiftsbiträden eller oberoende personuppgiftsansvariga, beroende på vad som är lämpligt i det enskilda fallet.
 3. Leverantörer av elektroniska betalningstjänster som hanterar betalningar för dina beställningar. Vi vill betona att KitchenAid inte behandlar några bankuppgifter eller andra finansiella uppgifter, såsom kreditkortsinformation, för våra användare. Vid behandling av betalningar kommer de elektroniska betaltjänstleverantörerna att agera som oberoende personuppgiftsansvariga och behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR och annan tillämplig lokal lagstiftning samt relevanta integritetspolicyer. KitchenAid ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå (inklusive skador som kan uppstå på grund av överträdelse av GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning) i samband med behandlingen av användarens bank- och finansiella uppgifter, inklusive kreditkortsuppgifter, av tredjepartsleverantörerna.
 4. Nayan NV, med kontor på Pittemsestraat 58D, 8850 Ardooie, Belgien, är operatör av KitchenAids onlinebutik och säljare av de artiklar som säljs på denna webbplats. Nayan är mottagare av dina personuppgifter enligt avtalet som ingås när du köper en vara från denna webbplats eller utökade garantitjänster
 5. oberoende myndigheter, brottsbekämpande organ och/eller rättsliga och administrativa myndigheter för att de ska kunna utföra sina institutionella uppgifter enligt vad som föreskrivs i lag,
 6. tredje parter som är involverade i extraordinära företagstransaktioner, t.ex. en fusion eller försäljning av en affärsenhet, inklusive de som ger råd i samband med transaktionen,
 7. aktörer som tillhandahåller specifika juridiska, finansiella eller skattemässiga konsulttjänster.
 8. I analyssyfte innehåller e-postmeddelandena från våra nyhetsbrev en ”spårningspixel” från företaget Salesforce.com Inc. som ansluter till Salesforces servrar när e-postmeddelandet öppnas. På så sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats.

  Mottagare av personuppgifter för remarketingfunktionen, sociala medier och associerad marknadsföring: 

 9. Meta Platforms Ireland Limited ("Meta Ireland"), som till KitchenAid tillhandahåller en tjänst för skapande av riktade målgrupper samt en spårningsteknik (pixel) genom vilken personliga annonser eller webbformulär genom vilka eller användare kan prenumerera på kommersiell kommunikation från KitchenAid. Genom tjänsten Custom Audience skickar KitchenAid dina kontaktuppgifter till Meta Ireland för att skapa en målgrupp av konsumenter som ska riktas mot den sociala plattformen med marknadsföring: för sådana behandlingsaktiviteter är KitchenAid personuppgiftsansvarig medan Meta Ireland är vårt personuppgiftsbiträde enligt ett personuppgiftsbiträdesavtal som har ingåtts. På webbplatsen används en spårningspixel (som kallas Facebook-pixel) för att spåra dina beteenden och intressen. Informationen som samlas in skickas till Meta Ireland, som sedan kombinerar den med information som de redan har om dig. På så sätt visas riktade annonser för KitchenAid:s produkter (som kallas Website Custom Audience) och webbformulär för att prenumerera på kommersiella meddelanden från KitchenAid (som kallas Lead Ads) för dig eller för användare av Meta Ireland som har gemensamma eller liknande egenskaper/intressen som du (som kallas Lookalike Audience). Vi och Meta Ireland agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga för denna behandling För behandling av personuppgifter för att visa dig de annonser eller webbformulär som anges ovan agerar vi och Meta Ireland som gemensamt personuppgiftsansvariga. Vi har ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar, som beskriver våra respektive ansvarsområden och skyldigheter enligt GDPR (tillgängligt på följande länk). Enligt detta avtal ansvarar KitchenAid för att förse dig med den information som krävs enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR, medan Meta Ireland ansvarar för att svara på dina förfrågningar om att utöva de rättigheter som avses i artiklarna 15–20 i GDPR beträffande de personuppgifter som lagras av Meta Ireland till följd av behandlingen. Du kan under alla omständigheter rikta eventuella förfrågningar om information eller utöva dina rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter till båda de gemensamt personuppgiftsansvariga KitchenAid och Meta Ireland. Vid behandling av dina personuppgifter som du lämnar via webbformuläret för prenumeration på kommersiell kommunikation (Lead Ads-tjänsten), agerar KitchenAid och Meta Ireland som oberoende personuppgiftsansvariga. KitchenAid använder också Meta Ads Manager-tjänsten i Meta Ireland för att skicka riktad marknadsföringskommunikation på Metas sociala medieplattformar, baserat på urvalskriterier som tillhandahålls av Meta Ireland. För transparensens skull är det viktigt att notera att vi inte har tillgång till identiteten eller annan information om Meta-användare som marknadsföringskommunikationen visas för. För att få ytterligare information om hur Meta Ireland behandlar dina personuppgifter, inklusive den rättsliga grunden för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter i förhållande till Meta Ireland, kan du besöka deras webbplats på https://www.facebook.com/about/privacy
 10. Google LLC (eller dess dotterbolag), som en del av Google Ads-tjänsten, tillhandahåller spårningstekniker genom vilka personliga annonser eller webbformulär för att prenumerera på kommersiell kommunikation från KitchenAid visas av Google LLC. inom sina tjänster. Dessa spårningstekniker (remarketingpixel och Google Analytics integrerade med Google Ads) spårar ditt beteende och dina intressen på webbplatsen och överför relevant information till Google LLC. Genom att kombinera denna information med den som Google redan har om dig, kan Google LLC visa anpassade annonser från KitchenAid-produkter (som kallas Remarketing) eller webbformulär (som kallas Lead Form) som du kan prenumerera på för marknadsföring från KitchenAid, till dig eller till användare av Google LLC med liknande egenskaper och intressen. För den behandling som beskrivs ovan (inklusive behandling av dina personuppgifter som du tillhandahåller via webbformulären (Lead Form-tjänsten)), agerar KitchenAid och Google LLC som självständigt personuppgiftsansvariga. Kontaktuppgifterna till Google LLC och dess dataskyddsombud, samt ytterligare information om hur Google LLC behandlar dina personuppgifter, finns på https://policies.google.com/privacy.
 11. Vi använder remarketingfunktionen "Bing Ads" från Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft Advertising") på vår webbplats. För att beräkna konverteringsannonser lagrar Microsoft Advertising en cookie på din dator om du har besökt vår webbplats via en annons på Microsoft Bing. På så sätt kan både vi och Microsoft Advertising känna igen att någon har klickat på en annons, omdirigerats till vår webbplats och nått en tidigare fastställd målsida (konverteringssida). Vi får endast information om det totala antalet användare som klickade på en Bing-annons och omdirigerades till konverteringssidan. Om du inte önskar att Microsoft använder information om ditt beteende, kan du välja att inte acceptera cookies. Du kan också förhindra insamling av personuppgifter som genereras av cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen, samt Microsofts behandling av dessa data, genom att följa länken nedan: http://choice.microsoft.com/opt-out för att tillkännage din invändning. För mer information om dataskydd och de cookies som används av Microsoft och Bing Ads, hänvisar vi dig till Microsofts webbplats på https://privacy.microsoft.com/privacystatement. För remarketingfunktionen samlar vår webbplats in och lagrar data med Bing Ads-teknik, från vilken användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft Advertising. Denna tjänst gör det möjligt för oss att spåra användarnas aktiviteter på vår webbplats om de har hamnat vår webbplats via annonser från Bing Ads. Om du hamnar på vår webbplats via en sådan annons kommer en cookie att placeras på din dator. En Bing UET-tagg är integrerad på vår webbplats. Detta är en kod som tillsammans med cookien lagrar bland annat information om den tid som tillbringats på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som besöktes och via vilken annons användarna kom till webbplatsen. Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen, samt behandling av dessa data, genom att inaktivera inställningen för cookies.
 12. Vår webbplats använder en pixel (Pinterest-tagg) från Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland (”Pinterest”). Genom pixeln kan information om ditt surfande samlas in, lagras och analyseras i pseudonymiserad form. Genom ytterligare information som Pinterest har sparat om användaren, exempelvis genom ägande av ett konto på det sociala nätverket "Pinterest", kan informationen knytas till en viss person. Pinterest använder en algoritm för att analysera surfbeteenden och kan därefter visa riktade produktrekommendationer i form av personliga reklambanners på användarens Pinterest-konto. Pinterest kan också kombinera informationen som samlas in via pixeln med annan information som Pinterest har samlat in från andra webbplatser och/eller i samband med användningen av det sociala nätverket Pinterest. Detta kan leda till att pseudonymiserade användarprofiler skapas. Vi använder Pinterests konverteringsspårningsteknik "Pinterest Tag" för remarketingfunktionen på vår webbplats. Om du når vår webbplats från en pin på Pinterest, kommer en cookie att placeras på din dator. Denna cookie interagerar med en "tagg" som också implementerats som en JavaScript-kod från Pinterest. Om användaren omdirigeras till vår webbplats från en PIN-kod på Pinterest registrerar Pinterest-taggen vissa fördefinierade användaråtgärder från vår sida och kan spåra dessa, till exempel slutförda transaktioner, leads, sökningar på webbplatsen och besök på produktsidor. Eftersom vi har ett gemensamt personuppgiftsansvar ansvarar vi tillsammans för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har ingått ett avtal för att säkerställa att dina rättigheter respekteras och för att följa de krav som uppställs av GDPR. Information om detta finns i tillägget till vårt avtal om gemensamt personuppgiftsansvar med Pinterest och du kan hitta texten här. Pinterest är kontaktperson för information om rättigheter avseende insyn och radering. Vi har tillsammans kommit överens om hur vi ska säkerställa dina rättigheter och specificerat de skyldigheter som varje part ska uppfylla för att följa de krav som uppställs i GDPR. Detta avser särskilt den registrerades rättigheter samt fullgörandet av informationsskyldigheten enligt artikel 13 och 14 i DSGVO. Du kan kontakta varje företag som är involverat individuellt angående behandlingen av dina personuppgifter och för att utöva dina rättigheter. Om du vill ha mer information om Pinterests personuppgiftsbehandling kan du kontakta Pinterest Europe Limited på följande adress: 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Du kan också hitta deras sekretesspolicy på: https://policy.pinterest.com/privacy-policy
 13. Awin AG, som förser KitchenAid med spårningsteknik som en del av associerade marknadsföringsaktiviteter. Associerade utgivare placerar annonser från KitchenAid på sina webbplatser och när du klickar på annonsen omdirigeras du till webbplatsen som med hjälp av spårningstekniken som tillhandahålls av Awin AG känner igen om den ursprungliga webbplatsen tillhör en associerad utgivare och spårar om du gör ett köp. För behandling som utförs gemensamt agerar KitchenAid och Awin AG som gemensamt personuppgiftsansvariga och för denna relation har vi ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar i vilket ansvarsfördelningen avseende efterlevnad av våra skyldigheter enligt GDPR framgår (information om huvuddelarna av avtalet kan begäras ut genom att skicka ett e-postmeddelande till data_protection_emea@whirlpool.com). Du kan lämna in förfrågningar eller utöva dina rättigheter gällande personuppgiftsbehandling gentemot båda personuppgiftsansvariga. Kontaktuppgifterna till Awin AG och dess dataskyddsombud, samt ytterligare information om hur Awin AG behandlar dina personuppgifter, finns på https://www.awin.com/privacy.

En fullständig lista över KitchenAids personuppgiftsbiträden kan tillhandahållas på begäran genom att kontakta följande e-postadress: data_protection_emea@whirlpool.com. 

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR STORBRITANNIEN OCH EEA

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför Storbritannien eller EES. All överföring av dina personuppgifter till ett land utanför Storbritannien eller EES (oavsett om det är inom eller utanför Whirlpool-koncernen) kommer att ske i enlighet med GDPR när:

 1. det land till vilket personuppgifterna överförs har varit föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen (eller i förekommande fall, Avdelningen för media, kultur och sport i England), i enlighet med artikel 45 i GDPR, eller
 2. lämpliga skyddsåtgärder har tillhandahållits av eller till det företag i Whirlpool-koncernen som exporterar dina personuppgifter, i enlighet med artiklarna 46–48 i GDPR, inklusive, utan begränsning, när importören har undertecknat standardavtalsklausulerna som beslutats av EU-kommissionen eller, om Storbritanniens GDPR gäller, det internationella dataöverföringsavtalet eller det internationella dataöverföringstillägget som gjorts tillgängligt av Storbritanniens informationskommissionärs kontor. Varje överföring enligt artiklarna 46–48 i GDPR kommer att åtföljas av ytterligare avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska åtgärder om det är nödvändigt för att säkerställa att dina personuppgifter garanteras en skyddsnivå som väsentligen motsvarar den som garanteras i EU och Storbritannien

En kopia av implementerade skyddsåtgärder kan när som helst begäras genom att skicka ett e-postmeddelande till data_protection_emea@whirlpool.com.

6. PERSONER UNDER 18 ÅR

Webbplatsen och apparna är inte riktade till personer under 18 år. KitchenAid samlar inte heller medvetet in personuppgifter från personer under 18 år.

7. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du kan när som helst och utan kostnad utöva följande rättigheter:

Rättighetens benämning

Beskrivning

1) Rätt till information 

(Art. 13,14 GDPR)

Rätten att bli informerad om ändamålen och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter

2) Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Denna rättighet gör det möjligt för dig att få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte och, i så fall, få tillgång till personuppgifterna samt få en kopia av vilka av dina personuppgifter vi behandlar.

3) Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)

Rätt att begära en uppdatering eller korrigering av vilka av dina personuppgifter vi har. Denna rättighet gör att du kan få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade, även om vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter som du tillhandahåller.

4) Rätt till radering 

(Art. 17 GDPR)

Rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rättighet gör det möjligt för dig att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter om villkoren i artikel 17 i GDPR är uppfyllda. 

5) Rätt till begränsning av behandling 

(Art. 18 GDPR)

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Denna rättighet gör det möjligt för dig att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i de fall som föreskrivs i artikel 18 i GDPR.

6) Rätt att återkalla samtycke 

(Art. 7 GDPR)

Om behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av databehandling som utförs innan samtycket återkallas

7) Artikel 20 i GDPR

Rätt till dataportabilitet av dina uppgifter. Med denna rättighet kan du be oss att leverera dina personuppgifter till dig själv eller en annan part i ett elektroniskt format. Vi kommer att leverera dina personuppgifter till dig eller till den tredje part som anges i ett strukturerat, allmänt använt och elektroniskt läsbart format. Du kan utöva denna rätt om behandlingen utförs automatiskt och är baserad på ditt samtycke eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i (eller av åtgärder som vidtagits på din begäran före avtalet). Du kommer inte att kunna utöva denna rättighet om den kränker andras rättigheter och friheter. 

8) Rätt att lämna in ett klagomål 

(Art. 77, 79 GDPR)

Rätten att lämna in ett klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, arbetar eller där du tror att ett brott mot GDPR har inträffat eller till tillsynsmyndigheten.

9) För personer i Frankrike: 

"Post-mortem"-rätt (artikel 84 till 86 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om personuppgiftsbehandling, filer och friheter i dess ändrade lydelse)

Denna rätt ger dig möjlighet att ge instruktioner om lagring, radering och kommunikation av dina personuppgifter efter din död, enligt de villkor som anges i artikel 85 i lag nr ° 78-17 av den 6 januari 1978 om personuppgiftsbehandling, filer och friheter, i dess ändrade lydelse. Enligt dessa bestämmelser kan du ge oss instruktioner om hur dina personuppgifter ska behandlas i samband med vissa behandlingsaktiviteter efter din död. Du kan när som helst återkalla eller ändra dina instruktioner. Efterlevnad av instruktionerna påverkar inte tillämpningen av de bestämmelser som gäller för offentliga arkiv som innehåller personuppgifter.

   

10) Rätt att göra invändningar

 (ART. 21 GDPR)

Rätten att invända mot behandlingen av hela eller delar av dina personuppgifter om behandlingen är baserad på KitchenAids (eller en tredje parts) berättigade intresse och om du mot bakgrund av din specifika situation vill invända mot behandlingen eftersom du anser att den påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi visar det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk. Om du däremot invänder mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål har vi inte rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Om du vill utöva ovanstående rättigheter eller ställa frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss:

 • genom att använda vårt kontaktformulär (om tillgängligt);
 • genom att skicka ett e-postmeddelande till data_protection_emea@whirlpool.com;
 • genom att skicka ett brev med post till adressen till KitchenAid som anges ovan med referensen "för dataskyddskontorets uppmärksamhet".

Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt kan du även kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

9. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

Vår Integritetspolicy är föremål för kontinuerlig granskning och kan uppdateras från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att skicka ett meddelande till din senast kända e-postadress innan ändringen träder i kraft. 

Denna Integritetspolicy gäller från och med 23/05/2023

 

TRUSTe